Електронна виставка нових надходжень до відділу ДБО

Нові надходження довідково-бібліографічних видань

Природничі науки

1. Мирошникова В. В. Знаменитые путешественники / В. В. Мирошникова, В. В. Мирошников, В. М. Скляренко. – Харьков : Фолио, 2014. – 378 с. : ил. – (Знаменитые).

Зі змісту: Великая эпоха великих открытий. – С. 31–98; «Последние из могикан»: В мире путешественников-первооткрывателей. ХХ в. – С. 285–376.

Зокрема йдеться про таких відомих мандрівників як Фритьоф Нансен, Отто Шмідт, Жак Ів Кусто, Тур Хейєрдал.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 781914

Шифр зберігання ВДБО: Д8д.я2 М64

2. Федорив Л. В. Словарь изречений о камнях / Л. В. Федорив. – Надворная : Надвірнян. друк., 2014. – 856 с. – Библиогр.: с. 854–855.

Вислови про каміння представлено в алфавітному порядку, де опис кожного каменя складається з двох частин. У першій частині подано стислу характеристику каменя прозою. У другій частині вислови приводяться у римованому вигляді.

Вислови про каміння в окремих місцях вміщують посилання на астрологію.

Видання містить покажчик авторів висловів, список скорочень, список використаної літератури.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 783109

Шифр зберігання ВДБО: Д33я2 Ф-33

Технічні науки

3. Олександр Федотович Аксьонов : біобібліогр. покажч. / Нац. авіац. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: М. Ф. Семенова, В. Ю. Вахнован, О. П. Шкурко ; наук. ред. С. В. Бойченко. – Київ, 2014. – 75 с. : фот. – (Біобібліографія науковців Національного авіаційного університету). – До 85-річчя від дня народж.

У покажчику наведено основні дати життя та діяльності, біографічну довідку з оглядом науково-педагогічного доробку  професора, доктора технічних наук, вченого в галузі хімотології та триботехніки, член-кореспондента НАН України, ректора Київського інституту інженерів цивільної авіації (1975–1988 рр.) Олександра Федотовича Аксьонова.

Бібліографічні джерела охоплюють період з 1957 по 2013 рік і містять відомості про наукові публікації, навчальні видання, патентні документи. Покажчик побудовано за хронологічним принципом. У межах кожного року спочатку розміщено праці іноземними мовами, книги, потім всі інші публікації. Видання містить іменний покажчик співавторів вченого та фотододаток.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 784114

Шифр зберігання ВДБО: д А42

Сільськогосподарські науки

4. Зубець Михайло Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2012 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т розведення і генетики тварин ; уклад.: В. А. Вергунов [та ін.] ; авт. вступ. ст. В. Ф. Петриченко ; наук. ред. В. А. Вергунов. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. – 298 с. : фот. – (Академіки Національної академії аграрних наук України).

М. В. Зубець – відомий вчений, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, талановитий організатор і новатор аграрного виробництва, громадський та політичний діяч.

Значну увагу учений приділяв оптимізації мережі науково-дослідних установ з урахуванням регіональних особливостей розвитку АПК, зміцненню зв’язків фундаментальної науки з освітою та виробництвом. Основні наукові розробки вченого зорієнтовані на фундаментальні дослідження в галузі селекції та розведення тварин, проблем генетики та біотехнології у тваринництві.

Видання включає хронологічний покажчик публікацій, перелік авторських свідоцтв та патентів, законопроекти, зареєстровані Верховною Радою України і підготовлені за участю М. В. Зубця, праці, опубліковані за науковою редакцією вченого.

Довідковий апарат містить предметно-тематичний та іменний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 782948

Шифр зберігання ВДБО: д З-91

Медицина

5. Життя, присвячене людям : до 160-річчя від дня народж. Володимира Костянтиновича Високовича : [біобібліогр. покажч.] / Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова ; уклад.: Л. Є. Корнілова [та ін.]. – Київ, 2014. – 81 с. : фот. – (Серія "Товариство київських лікарів в особах"). – Бібліогр.: с. 67–76.

Покажчик присвячено видатному патологоанатому, бактеріологу та епідеміологу, професору Харківського та Київського університетів Володимиру Костянтиновичу Високовичу.

Видання містить описи 165 наукових праць  професора В. К. Високовича,  біографічні дані та матеріали про нього. Покажчик вміщує скановані копії оригінальних статей про життя та діяльність В. К. Високовича. Наукові праці розташовано за хронологією та охоплюють період з 1875 по 1954 роки.

Допоміжний апарат включає хронологічний та алфавітний покажчики праць.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 783669

Шифр зберігання ВДБО: д В53

Історія

6. Веремчук М. К. Володимир-Волинська енциклопедія (ескорт) / Микола Веремчук. – Луцьк : РВВ Луц. нац. техн. ун-ту, 2014. – 267, [1] с. : іл.  (Рідне місто). – 1025-річчю Володимира-Волинського присвяч.

    Енциклопедичний словник пропонує лаконічні, короткі тлумачення назв вулиць, майданів, витворів сакрального мистецтва, древнього і сучасного зодчества, важливих пам’яток історії міста. Видання містить статті про діячів історії та культури, звитяжців трудових і бойових фронтів різних поколінь пов’язаних з Володимиром-Волинським. У книзі вміщено майже 1500 статей і 160 фотознімків та художніх ілюстрацій.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 779439

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук-Вол)я2 В-31

7. Завальнюк К. В. Лінія часу: український вектор : хронол. довід. / К. В. Завальнюк, Р. М. Зелінський ; Держ. архів Вінниц. обл., Центр дослідж. історії Поділля. – Хмельницький : ІРД, 2014. – 355 с. – Бібліогр.: с. 348–353.

У науковому виданні систематизовано та узагальнено відомості про розвиток форм державності на території України від найдавніших часів до сучасності. Подається інформація про козацькі військово-політичні утворення та військові і громадські формування; про українців та уродженців України – кавалерів найвищих нагород іноземних держав; українців на престолах та найвищих державних посадах світу; столиці та адміністративні центри на українських теренах часів більшовицької, нацистської та новітньої російської окупації.

Зі змісту: Козацькі військово-політичні утворення та військові і громадські формування. – С. 120–148; Міфічна «Південно-Східна Українська Автономна Республіка». – С. 334– 335.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 783444

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4УКР)я2 З-13

8. Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Пирятинський район / В. А. Андрієць [та ін.] ; редкол.: Ю. В. Волошин [та ін.] ; упоряд. та передм. В. О. Мокляка ; Упр. культури Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток археології, Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. краєзнав. музей. – Полтава : АСМІ, 2013. – 411 с. : іл.  – Бібліогр.: с. 352–367, в кінці ст.

Видання присвячене пам’яткам природи, археології, історії, архітектури та техніки, що розташовані на території Пирятинського району Полтавської області. Інформацію подано за абеткою назв населених пунктів.

Книга містить «Список воїнів Червоної Армії, підпільників та партизан, які загинули, зникли безвісти на території Пирятинського району», «Список використаних джерел та літератури», «Список скорочень», «Покажчик пам’яток історії та культури Пирятинського району» та «Покажчик імен та географічних назв».

Шифр зберігання НБУВ: Вс 57668

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4УК-Пол)я2 З-43

9. Маловичко П. М. Шахтарські нагороди і відзнаки України : [іст.-пізнав. нарис] / П. М. Маловичко. – Макіївка : Поліпрес, 2012. – 336 с. : фото. кольор. – Бібліогр.: с. 335.

Книга містить відомості про шахтарів, яким за радянських часів було присвоєно почесне звання «Герой Соціалістичної Праці» та про тих, хто був нагороджений орденами «Трудового Червоного Прапора» та «Трудової Слави». За часи держави України Президентом України шахтарям було присвоєно почесне звання «Герой України». Включено нормативну базу про державні та відомчі нагороди шахтарів.

Розділ «Символи шахтарської праці» містить кольорові зображення плакатів 50-х років ХХ ст., нагрудних знаків, нагород, ювілейних та службових знаків, поштових марок – символів шахтарської праці, сувенірних значків, пам’ятних медалей, відомчих значків, нагрудного та нагородного знаків.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 780407

Шифр зберігання ВДБО: Т221(4УКР)я2 М19

10. Опроненко Л. Н. Герои Социалистического Труда Одесщины 1940–1990 гг. / Людмила Опроненко. – 2-е изд., доп. – Одесса : Астропринт, 2013. – 231 с. : фот.

Довідкове видання присвячене 170 Героям Соціалістичної Праці Одещини. Серед них 81особа – учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., а також 89 осіб ветеранів трудового фронту та дітей війни.

Кожній персоні присвячено коротку біографічну довідку та вміщено фото.

В окремому розділі подано інформацію про двічі Героїв Соціалістичної праці.

Шифр зберігання НБУВ: Вс 57392

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4УК-ОДЕ)д.я2 О-62

11. Панчук І. І. Український історичний календар / Ігор Панчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 223 с.

У виданні за календарним принципом зібрано стислу інформацію про найвизначніші події в історії України та про найвідоміших представників політики, науки, культури, спорту.

Календар містить список основних скорочень

Шифр зберігання НБУВ: Ва 783927

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4УКР)я2 П16

12. Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / [вступ. ст., упоряд., заг. ред. Володимира Сергійчука ; упоряд. І. В. Пасько]. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2013. – 711 с. : іл. – Бібліогр.: c. 710–711.

В історії Українського Петербурга є багато сторінок, які свідчать про велич і незламність нашого національного духу навіть за тисячі верст від рідної землі. Вихідці з України брали активну участь у будівництві міста: це архітектори – Микола Гулак який спроектував і спорудив 70 різноманітних споруд; Гаврило Барановський, що представляв раціоналістичну архітектуру і стиль модерн; Андрій Білогруд, що спроектував 10 архітектурних будівель, які визнані пам’ятками архітектури ХХ століття та багато інших. Творили у Санкт-Петербурзі скульптор Іван Мартос, художники Володимир Боровиковський, Олексій Ківшенко, Дмитро Левицький та інші. Навесні 1917 року українців російської столиці нараховувалося щонайменше сто тисяч. Створене у 1922 році «Товариство дослідників української історії, письменства та мови» складалося з кращих тамтешніх наукових сил: академіків В. І. Вернадського, В. М. Перетца, Б. М. Ляпунова, Х. І. Шміта. Біографічні статті містять пристатейну бібліографію. Видання містить таблиці: 1. Вчені українського походження в Петрограді; 2. Вчені, що народилися в м. Києві та Київській обл. і працювали в Ленінграді.

Шифр зберігання НБУВ: Со 33028

Шифр зберігання ВДБО: Т3(4УКР)я2 У45

Етнографія

13. Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції / [уклад. І. І. Сметана]. – 2-ге вид., стер. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 414 с. : мал. – Бібліогр.: с. 403–411.

На сторінках книги вміщено опис календарних і церковних свят, українського побуту, традиційного вбрання, національної кухні, дозвілля й пісні, музикальних інструментів, сімейних обрядів та звичаїв, ремесел та промислів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 783676

Шифр зберігання ВДБО: Т5(4УКР)я2 І-49

Наука  Освіта

14. Каракаш І. І. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 "Земельне право; Аграрне право; Екологічне право; Природоресурсне право" в Україні (1991–2013 рр.) / І. І. Каракаш, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2014. – 140 с.

Довідкове видання містить інформацію про захищені в Україні з 1991р. по 2013 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; Аграрне право; Екологічне право, Природоресурсне право». Довідник містить алфавітний, предметний і хронологічний покажчики.

Результати хронологічної та предметної систематизації дисертацій узагальнені у двох таблицях: зведена таблиця даних про захист дисертацій за предметом дослідження та зведена таблиця даних про захист дисертацій за хронологією.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 784091

Шифр зберігання ВДБО: Ч216(4УКР)243я1 К21

15. Степченко О. П. Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. П. Степченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського,  Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 461 с. : іл.

Науковий каталог, підготовлений з метою найбільш повної репрезентації документів, пов’язаних з іменем П. Я. Стебницького, розкриває зміст документів особового архівного фонду, який нараховує 687 одиниць зберігання Інституту рукопису НБУВ.

Архівна спадщина П. Я. Стебницького структурована за загальними принципами, прийнятими в сучасній археографії. Систематизовано документи за видами та розташовано всередині розділів за хронологічним принципом. Умовно датовані, недатовані та частково атрибутовані документи розміщені в кінці розділів.

П. Я. Стебницький залишив великий творчий спадок, що нараховує близько 170 нарисів, оповідань, статей, брошур.

Перший розділ запропонованого наукового каталогу репрезентує наукові та творчі праці, що нараховують 110 одиниць зберігання.

Другий розділ складають біографічні документи, що розкривають конкретні віхи життя П. Я. Стебницького, його державну службу, роботу в редакціях, комітетах, спілках тощо.

У третьому розділі вміщено епістолярій П. Я. Стебницького – офіційний та приватний, що розкриває його багатогранну діяльність задля розвитку національно-культурного та державно-політичного процесів.

Видання містить іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Вс 57874

Шифр зберігання ВДБО: д С79

16. Чанишева Г. І. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення в Україні (1991–2012 рр.) / Г. І. Чанишева, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2013. – 174 с.

Довідкове видання містить інформацію про захищені в Україні з 1991р. по 2012 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Довідник містить алфавітний, предметний і хронологічний покажчики дисертацій. У покажчиках дані про дисертації розташовані за роками захисту. У рамках одного року – в алфавітному порядку.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 784090

Шифр зберігання ВДБО: Ч216(4УКР)243я1 Ч18

17. Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Н. М. Лисиця [та ін.] ; авт. вступ. ст. Л. Д. Березівська ; наук. ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко. – Київ : Нілан, 2013. – 135 с. : кольор. іл. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 9).

Покажчик присвячено науково-педагогічній і громадській діяльності українського вченого, педагога, психолога, громадського діяча, фундатора української національної школи, автора більш як 150 наукових праць – Якову Феофановичу Чепізі (Зеленкевичу) (1875–1938).

Учений досліджував історію освіти, проблеми педології, теорії навчання й виховання молодших школярів, освіти дорослих, розробляв методики окремих предметів. Видання налічує 566 позицій – бібліографічних описів праць з 1909 по 2013 рік. Бібліографічний покажчик має суцільну нумерацію біліографічних записів. У межах розділів та підрозділів бібліографічні описи документів розміщено в хронологічному порядку за зведеною українсько-російською абеткою. Допоміжний апарат складається з алфавітного та іменного покажчиків, передмови від упорядників.

Шифр зберігання НБУВ: Со 32516

Шифр зберігання ВДБО: д Ч-44

18. Чуприна Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ , 2014. – 207 с. : мал., табл.

У виданні досліджено і узагальнено досвід використання оперативної інтернет-інформації в роботі інформаційно-аналітичних структур бібліотек з метою підвищення її ефективності. У монографії досліджується інформаційно-аналітична діяльність національних, державних, обласних універсальних і деяких галузевих бібліотек. Висвітлено основні тенденції та перспективи використання оперативної інтернет-інформації у вдосконаленні інформаційного забезпечення користувачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 781720

Шифр зберігання ВДБО: Ч23(4УКР)я2 Ч-92

Бібліотечна справа

19. Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006–2010) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; уклад. О. Політова ; наук. ред. І. Негрейчук. – Київ , 2014. – 271 с.

До покажчика включено відомості про монографії, підручники, автореферати дисертацій, наукові посібники, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, а також аналітичні описи публікацій бібліотечної тематики. Довідковий апарат включає: іменний покажчик авторів, редакторів, упорядників.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 781361

Шифр зберігання ВДБО: Ч734(4УК)я1 Б59

20. Швецова-Водка Галина Миколаївна : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова]. – Рівне : РДГУ, 2012. – 186 с. : фот. – (Серія "Академіки, доктори наук, професори РДГУ")

Покажчик присвячено науковій діяльності Г. М. Швецової-Водки, доктора історичних наук, професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету. Основна тема наукових досліджень – типологія документа як об’єкта бібліографії. Представлено понад 260 наукових, навчальних та навчально-методичних праць науковця.

Видання включає такі розділи: «Основні дати життя і наукової діяльності Галини Миколаївни Швецової-Водки», «Покажчик праць Г. М. Швецової-Водки», «Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями», «Науково-організаційна та громадська діяльність ученого», «Література про наукову та громадську діяльність Г. М. Швецової-Водки». Довідковий апарат містить алфавітний та предметно-тематичний покажчики праць Г. М. Швецової-Водки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 778081

Шифр зберігання ВДБО: д Ш35

Музейна справа

21. Музейні фахівці Рівненщини : біобібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н. М. Кожан, Л. М. Малишева ; ред.: О. Л. Промська, З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. – 183 с. – (Серія "Дослідники Рівненського краю").

Музейна справа на Рівненщині має тривалу історію та вагомий історичний доробок. Музеї сьогодні – це науково-дослідні заклади, які вивчають, досліджують матеріальну і культурну спадщину минулих поколінь і сьогодення, осередки культурно-освітньої роботи. Висококваліфіковані фахівці музеїв наполегливою працею дбають про збереження матеріальної та духовної спадщини Рівненщини.

Покажчик включає імена організаторів музейної справи Рівненщини, корифеїв музейної справи, музейних фахівців – наших сучасників, які зробили вагомий внесок у дослідження історії, культури, літератури, мистецтва.

Про кожного музейного фахівця такі відомості: біографічна довідка, публікації. Представлений період охоплює хронологічні рамки від середини ХІХ ст. до сьогодення. Додаток:  «Державні музеї Рівненської області станом на 1 січня 2014 року».

Шифр зберігання НБУВ: Ва 784027

Шифр зберігання ВДБО: Ч7(4УКР)д.я1 М90

Літературознавство

22. Антологія. Україна 1991–2013 : пер. з пол. / Пол. ін-т у Києві ; упоряд. і ред.: Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко. – Київ : Пол. ін-т у Києві, 2013. – 184 с.

У довіднику подано інформацію про переклади з польської мови, що вийшли друком в Україні упродовж 1991–2013 років. У виданні представлено: художню літературу, праці з гуманітарних та суспільних наук, есеїстику, публіцистику, репортажі, літературу для дітей та молоді, популярні видання. Антологія містить алфавітні покажчики авторів, перекладачів та видавництв. Електронний варіант антології: POLINST.KIEV.UA

Шифр зберігання НБУВ: Co 32986

Шифр зберігання ВДБО: Ш5(0)-31я1 А72

23. Мифо-символический словарь : в 3 т.  / сост.   В. фон Эрцен-Глерон ; ред.: Н. Федоренко-Селецкая [и др.]. – Киев : Береза С. И., 2013 .

Т. 1 : А – Е. – 2013. – 532 с. : ил. – Библиогр.: с. 533-536.

У даному виданні представлено цілісну картину міфів різних народів світу, де вказується на їх взаємозв’язок. Даний том містить грецьку та римську міфологію в найповнішому варіанті, а також міфи інших народів: слов’янські, грецькі, єгипетські, римські, індійські, персидські, фінікійські, іудейські, халдейські, германо-скандинавські.

Перший том словника містить надзвичайно багатий ілюстративний матеріал – близько 1100 унікальних картин, малюнків, гравюр. До видання включено передмову та бібліографію.

Шифр зберігання НБУВ: С 11410/1

Шифр зберігання ВДБО: Ш2/3я2 М68

24. Ониськів М. М. Сподвижники поля духовного : лауреати Всеукр. літ.-мистец. та громад.-політ. премії ім. братів Богдана та Левка Лепких : довідник-антологія, (1991–2013) / Михайло Ониськів, Віктор Уніят. – Вид. 2-ге, доповн. та уточн. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 111 с. : фот.

Всеукраїнська літературно-мистецька відзнака – премія імені братів Богдана і Левка Лепких була заснована  з ініціативи редакції журналу «Тернопіль» у 1991 році Тернопільським обласним літературно-просвітнім товариством ім. Богдана Лепкого. Головами комісій були: Олесь Гончар, а від 1994 року – Борис Хижняк.

Серед лауреатів: Качкан Володимир Атаназійович – письменник, фольклорист, етнограф, літературознавець, журналіст, історик; Ільницький Микола Миколайович – літературознавець, критик, публіцист, поет, перекладач; Савка Орест Іванович – актор, режисер, сценарист, громадський діяч; Вермінський Володимир Євгенович – співак, диригент, аранжувальник, громадський діяч; Андрушків Богдан Миколайович – учений-економіст, громадський діяч, письменник; Андрейчин Михайло Антонович – лікар-інфекціоніст, епідеміолог, громадсько-освітній діяч; «Кобзар» – заслужена самодіяльна капела бандуристів із с. Струсів Теребовлянського району; «Заграва» – народний аматорський хор національно-патріотичної пісні та ін.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 781978

Шифр зберігання ВДБО: Ш5(4УКР)п7я2 О-58

25. Словник місцевих слів Карпатського регіону: пояснення та походження слів. Проблеми повеней і паводків / уклад. Дмитро Савчук. – Київ ; Косів : Писаний Камінь, 2013. – 187 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170–184.

Мова Карпатського регіону України – це особлива мова багатьох мешканців західних областей держави, яка функціонує на основі української мови, збагаченої діалектами, говірками та словами іншомовного походження. Істотний вплив на формування мови зумовили багатонаціональний склад населення ( понад 100 національностей).

Зібрано біля 2000 слів, які мали і мають поширення у Карпатському регіоні. Словник містить тлумачення, етимологію, мову походження.

У виданні досліджуються також   причини повеней, проблеми захисту від повеней і паводків, нові підходи до регулювання паводків у Карпатському регіоні.

Шифр зберігання НБУВ: Вс 57932

Шифр зберігання ВДБО: Ш141.4-314я2 С12

Мистецтво

26. Скляренко В. М. Знаменитые актеры / В. М. Скляренко. – Харьков : Фолио, 2014. – 378 с. : фот. – (Знаменитые).

Зі змісту: Великие «немые». – С. 5–32; Короли смеха. – С. 35–68; Законодатели вестернов, боевиков и детективов. – С. 205–236.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 781746

Шифр зберігання ВДБО: Щ37я2 С43

27. Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ , 2014 .

Вип. 1 : Український друкований плакат 1950–1964 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Тетяна Галькевич, Олена Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець. – 2014. –     424 с. : іл. – Бібліогр.: с. 367–372.

Каталог презентує понад 3800 назв українського друкованого плаката ХХ ст. Хронологічні межі (період з 1950 по 1964 рр.) зумовлені наявністю фактичного матеріалу, усталеною періодизацією загального розвитку українського мистецтва радянської доби.

Бібліографічні записи у Каталозі згруповано за хронологічним принципом і подано за алфавітом назв. Видання має суцільну нумерацію бібліографічних записів. Джерелом опису стали бібліографічні відомості та візуальні художні зображення, наведені безпосередньо на аркуші.

Довідково-пошуковий апарат включає покажчик імен художників – авторів плакатів з короткими біографічними відомостями та іменного покажчика, що містить прізвища осіб, вказаних або зображених на плакаті, а також прізвища осіб, згадуваних у вступній статті.

Шифр зберігання НБУВ:В 355280/1

Шифр зберігання ВДБО: Щ15(4УКР)я1 У45

Релігія

28. О'Доннел К. Религии мира: христианство, ислам, индуизм, буддизм, сикхизм, иудаизм / Кевин О'Доннел ; [пер. с англ. Никиты Скоробогатова]. – Харьков ; Белгород : Кн. Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 191 с. : цв. ил. – Пер. изд. : World religions / Kevin O’Donnell. – Oxford, 2006.

Релігія – це суспільне явище з власним історичним розвитком в конкретних соціально-економічних умовах. У виданні розкрито зміст основних релігій і проаналізовано сутність релігійних напрямів, а також релігійно-філософських учень. Йдеться про такі світові регігії: християнство, іслам, індуїзм, буддизм, сикхизм, іудаїзм.

Шифр зберігання НБУВ: Вс 57919

Шифр зберігання ВДБО: Э2я2 О-44

29. Щербаков В. З. Иерусалим христианский. Православному паломнику для прикосновения : [справочник] / Виктор Щербаков. – Киев : НАРККиИ, 2014. – 439 с. : рис.

Шифр зберігання НБУВ: Вс 57443

Шифр зберігання ВДБО: Э37я2 Щ61

Література універсального змісту

30. Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : метабібліографія / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка,  Наук. б-ка ; уклад.: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова) [та ін.]. – Кам'янець-Подільський , 2013. – 175 с.

У виданні зібрано та систематизовано інформацію про бібліографічні покажчики, що наявні в підрозділах наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. До покажчика увійшли зарубіжні та українські бібліографічні видання, а також довідково-бібліографічні покажчики, видані колективом наукової бібліотеки університету, що хронологічно охоплюють період з 50-х рр. ХХ ст. до 2013 року. Бібліографічні записи згруповано у межах розділів, підрозділів, рубрик за алфавітом авторів і назв. Іменний покажчик відображає прізвища авторів, укладачів, редакторів, а також осіб, яким присвячено матеріали та покажчик назв творів.  

Шифр зберігання НБУВ: Ва 783355

Шифр зберігання ВДБО: Я101 Б 59

 

Контактна інформація

просп. 40-річчя Жовтня, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45