Інститут науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи

Основні функції та завдання Інституту

Основні функції та завдання Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи  визначені Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Положенням про Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського» та «Положенням про Інститут науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи».

Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи створений 2011 р. на базі Інституту бібліотекознавства і є його правонаступником.

Діяльність Інституту спрямована на розробку теоретико-методологічних та прикладних засад у галузі бібліотечної справи і бібліотекознавства. Інститут здійснює науково-методичне, науково-технологічне та науково-організаційне забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ та інформаційно-бібліотечних підрозділів науково-дослідних установ НАН України.
Інститут є координуючим науково-дослідним та науково-методичним центром Бібліотеки та бібліотечно-інформаційної системи НАН України; організує спеціалізований фонд як базову основу проведення науково-дослідної роботи у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформацієзнавства і суміжних галузей, створює довідково-пошуковий апарат,  надає можливість користування спеціалізованими інформаційними ресурсами Інституту.

Напрями діяльності ІНМЗБІР

Як науковий інститут ІНМЗБІР проводить дослідження з актуальних питань розвитку бібліотечної справи і бібліотекознавства, впроваджує та розповсюджує результати наукових досліджень в практику НБУВ та наукових бібліотек. Як координаційний центр Інститут організує та здійснює науково-методичне та науково-технологічне забезпечення основних напрямів бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ. Як науково-методичний центр  Інститут надає науково-методичну, консультаційну та практичну допомогу підрозділам НБУВ, бібліотечн0-інформаційним установам системи НАН України та інших відомств з питань організації бібліотечно-інформаційної роботи.

Науково-дослідна робота
 •     розроблення актуальних питань в галузі бібліотечної справи та теоретико-методологічних засад сучасних напрямів бібліотекознавства;
 •     сприяння науковому забезпеченню розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукових бібліотек держави;
 •     дослідження ефективності функціонування бібліотечно-інформаційної системи НАН України, її структурних і організаційно-технологічних складових;
 •     вивчення та бібліотекознавча експертиза організаційно-технологічних розробок в сфері бібліотечно-інформаційної діяльності;
 •     дослідження історії, сучасного стану та перспектив розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства в Україні;
 •     аналіз досягнень світового бібліотекознавства і розробка рекомендацій щодо їх впровадження у практику роботи наукових бібліотек;
 •     аналіз та експертиза науково-дослідних та дисертаційних робіт бібліотекознавчої тематики.
Науково-методична робота
 •     науково-методичне та науково-технологічне забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності;
 •     розроблення інструктивно-методичних матеріалів з різних аспектів діяльності наукових бібліотек;
 •     участь у розробленні та експертиза нормативної документації;
 •     координація роботи з розроблення і впровадження нових бібліотечних технологій, підготовки організаційно-технологічної документації;
 •     науково-методична допомога бібліотечно-інформаційним установам системи НАН України.
Науково-організаційна діяльність
 •     спрямована на вирішення завдань удосконалення системи управління бібліотечно-інформаційною роботою Бібліотеки;
 •     впровадження результатів наукових досліджень Інституту в бібліотечну практику;
 •     організаційне забезпечення технологічних процесів бібліотечно-інформаційної діяльності;
 •     організація маркетингових досліджень;
 •     організація і проведення бібліотечних форумів різного рівня;
 •     організація та забезпечення функціонування диференційної системи підвищення кваліфікації співробітників НБУВ і бібліотек мережі.  
Науково-інформаційна робота
 •     підготовка інформаційних видань (каталогів, довідників, покажчиків);
 •     формування інформаційного ресурсу з бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства, інформацієзнавства, документознавства, соціальних комунікацій та суміжних галузей: організація фонду та наукове опрацювання документів, створення довідково-пошукового апарату і бібліографічно-аналітичних баз даних;
 •     організація книжкових виставок;
 •     проведення проблемно-тематичних оглядів фахової літератури;
 •     виконання бібліографічних і фактографічних  довідок, надання консультацій, здійснення тематичного добору документів;
 •     підготовлення інформаційних матеріалів для читачів і керівництва;

Видавнича діяльність спрямована на впровадження у науковий обіг результатів наукових досліджень ІНМЗБІР, науково-методичне забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ і бібліотечно-інформаційних підрозділів системи НАН України і здійснюється на базі редакційно-видавничого центру НБУВ.

Інститут видає монографії, збірники наукових праць і науково-методичних матеріалів.

наукові дослідження ІНМЗБІР

За результатами виконання тем наукових досліджень Інституту захищено 24 кандидатських і 4 докторських дисертації за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Режим роботи читального залу:

9.15 – 18.00
(понеділок – субота)

Контактна інформація

Інститут науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи
просп. Голосіївський, 3 2–й поверх, кімнати 333–336.
+38 (044) 524-2314 (відділ бібліотекознавства)
+38 (044) 524-3592 (читальний зал)
+38 (044) 524-3592 (мережа бібліотек НДУ НАН України)
Читальний зал
бібліотекознавчої літератури

9.15 – 18.00 (понеділок – субота)